The biggest District Municipality geographically in South Africa
Header

Management

DEPARTEMENTSHOOFDE VAN DIE NAMAKWA DISTRIKS MUNISIPALITEIT EN HULLE VISIE/MISSIE

Manager: Municipal Management
Mr Chris J Fortuin

R Datadin
Manager: Financial Management
Mnr R Datadin

Manager: Human Resource
Mr Gary Cloete

Munisipale Bestuurder
– Ons strewe daarna om ons diensstandaarde en dienslewering te verbeter sodat dit ‘n verskil aan mense se lewens sal maak.
Finansiële Bestuurder – Deur doelgerigte bestuur, te strewe na die bereiking van finansiële doelwitte en daardeur finansiële lewensvatbaarheid te verseker Hoof-Menslike Hulpbronne – Ons doelwit is om menslike hulpbronne te ontwikkel wat sal lei tot menslike
welvaart

Manager: Economic Development & Tourism
Mnr JT Loubser

Manager: Projects
Mr Immanuel Smith

Manager: Administration
Ms Elizabeth Bezuidenhoudt

Hoof – Ekonomiese Ontwikkeling – Ons primêre doelwit is om werk en welvaart te genereer in ons streek. Die klem sal dus wees op grootskaalse verbetering in die algemene lewensstandaarde van mense, selfrespek en vryheid van keuse. Hoof – Projekte – Ons wil verseker dat mense se lewenskwaliteit en selfrespek verhoog. Fokus areas is dus om kwaliteit onderwys, opvoeding en sport fasiliteite te ontwikkel en meer toeganklik vir almal te maak. Ook om kultuur erfenisse te bewaar, beskerm en te laat oorleef Hoof – Administrasie – Ons strewe daarna om alle administratiewe aspekte van die raad effektief te ko-oordineer en deurgans te verseker dat dit verantwoordbaar, deursigtig en doeltreffend is.